Política de privacitat i protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant RGPD) l’informem que les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de Hefest Enginyeria Forense S.L. amb domicili
Domènec Cardenal, 2, 25336 Bellmunt d’Urgell, Lleida.

En aquest sentit l’informem que la finalitat de la recollida i tractament de les dades és la gestió administrativa pròpies de la relació comercial existent i que es recullen exclusivament aquelles dades necessàries pel correcte desenvolupament de la relació contractual.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractats de conformitat amb Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades.

A conseqüència de l’accés dels usuaris a la present pàgina s’han generat uns fitxers de dades de caràcter personal que són titularitat de Hefest Enginyeria Forense S.L.

Li comuniquem que Hefest Enginyeria Forense S.L. amb domicili a
Domènec Cardenal, 2, 25336 Bellmunt d’Urgell, Lleida, és el destinatari final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris. Les dades proporcionades seran utilitzades per poder accedir a la documentació disponible a aquesta web i també per a finalitats de màrqueting, vendes i suport.

Hefest Enginyeria Forense S.L. podrà compartir aquesta informació amb empreses del grup en altres països per a les mateixes finalitats indicades anteriorment.

En compliment de la normativa vigent, Hefest Enginyeria Forense S.L. garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

L’informem que les seves dades seran cancel·lades en el moment en que ens revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte norma legal que requereixi la seva conservació, procedint en aquest cas al bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).

Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la llei, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat al correu electrònic de Hefest Enginyeria Forense S.L. info@hefest.net.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes, Hefest Enginyeria Forense S.L. no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

Hefest Enginyeria Forense S.L. es reserva el dret de modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s’introdueixin.