Metodologia
de la investigació

Mètode científic
–NFPA

HEFEST Enginyeria Forense té com a referència el mètode d’investigació avalat per la NFPA (National Fire Protection Association) 921 denominat com mètode científic, amb el qual es garanteix que el procés d’obtenció d’informació així com a l’anàlisis i plantejament i selecció d’hipòtesis es realitzi de forma reglada.

A més d’afrontar la recerca amb màxim rigor i qualitat tècnica, s’utilitzen els mitjans tècnics propis o externs necessaris i precisos per garantir el correcte desenvolupament de la investigació.

Objectius

El treball s’inicia amb la recepció per part de l’empresa de la comunicació del sinistre i la definició de l’objecte de la investigació. Com a pas inicial es procedeix a l’anàlisi de la documentació disponible i es realitza un assessorament inicial al client.

Recopilació d’informació
i formulació d’hipòtesis

A continuació es procedeix a examinar el lloc de l’incident, recollint tota la informació disponible del sinistre i documentant l’entorn.

Amb la informació recopilada es procedeix a plantejar possibles hipòtesis, que es contrasten amb les dades existents per tal de determinar la hipòtesis final.

Conclusions

Durant tota la investigació se li proporcionen al client informes preliminars periòdics amb l’estat de la investigació, fins que un cop finalitzada se li entrega un informe final amb les conclusions finals. En cas de ser necessari es proporciona també assistència durant judicis, oferint serveis de consultoria amb els advocats per tal d’ajudar en la preparació del judici, així com la assistència a les vistes.